user_mobilelogo

Huurcontract Fotostudio Photography For You

Ondergetekenden:

Naam Verhuurder: Teus van der Stelt | Fotostudio Photography For You

En

Naam Huurder: ……………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………

Woonplaats: ……………………………………………………………….

Telefoon: …………………………………………………………………..

Komen het volgende overeen:

1. Plaats

Verhuurder geeft in huur aan Huurder, die aanvaardt, een fotostudio gelegen aan de Prinses Beatrixlaan 10a, 4255 VB te Nieuwendijk, bestaande uit een studio-, en visagieruimte.

2. Beschrijving

Voordat het pand door de huurder in gebruik wordt genomen, controleren Huurder en Verhuurder samen de staat van het pand en de inboedel op eventuele gebreken en / of schade. Door ondertekening van dit contract bevestigt Huurder dat alles in goede staat verkeerd bij aanvang van de huurperiode. Huurder verbindt zich ertoe het pand en inboedel in diezelfde staat op te leveren aan het einde van de huurperiode.

3. Prijs

De netto huurprijs bedraagt totaal: € ………….. Afhankelijk van het gekozen huurpakket, wordt dit bedrag verhoogd met de kosten voor bijvoorbeeld gebruik van de rookmachine, genuttigde frisdranken en maaltijden, alsmede met eventuele uitloop in tijd. Zie voor de volledige prijslijst: www.photographyforyou.nl.

4. Waarborg

Ten einde de stipte nakoming van deze overeenkomst te waarborgen, zal Huurder voorafgaand aan de huurperiode een bedrag van € 100,00 aan Verhuurder voldoen in contacten. Deze waarborg wordt door Verhuurder aan Huurder terugbetaald na afloop van de huurperiode, na gezamenlijke inspectie van het pand en inboedel in het geval niets ontbreekt en er geen beschadigingen zijn vastgesteld. Indien beschadigingen en / of vermissingen worden vastgesteld, wordt de waarborg door Verhuurder ingehouden en zal er een kostenopgave worden opgemaakt door een bevoegd expert, die wordt overhandigd aan Huurder. Het staat Huurder vrij om (op eigen kosten) een tegen expertise te laten uitvoeren.

Huurder verklaart door ondertekening de (in geval van vermissing of beschadiging) te vergoeden nieuwwaarde te kennen van de aanwezige apparatuur en het aanwezige materiaal, op basis van de bij aanvang van de huurperiode aan Huurder overhandigde lijst.

5. Huurperiode

De huurovereenkomst wordt afgesloten voor de periode van:

……… / ……. / ……… om ……… : …….. uur tot ……… / ……… / ………. om ……. : …… uur.

Verhuurder verbindt zich het pand vanaf het vermelde tijdstip ter beschikking te stellen aan Huurder. Bij annulering door Huurder binnen 1 week voor aanvang van de huurperiode, is deze aan de Verhuurder 50% van de huursom verschuldigd. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de huurperiode is aan Verhuurder 100% van de huursom verschuldigd. Contante betaling vooraf is verplicht, pinnen is niet mogelijk.

6. Water en energie

Water en elektriciteitsverbruik komen ten laste van Verhuurder.

7. Onderhoud

Huurder is gehouden het gehuurde in goede staat te onderhouden zonder de aard of de bestemming ervan te veranderen. Huurder zal alle herstellingen die krachtens wet, of deze overeenkomst ten laste van hem komen onmiddellijk en op zijn kosten (laten) uitvoeren.

Er worden € 25,00 schoonmaakkosten in rekening gebracht indien Huurder de studio en visagieruimte niet achterlaat zoals het door Huurder bij binnenkomst is aangetroffen.

Huurder is verplicht alle gebruikelijke maatregelen te treffen die schade aan het gehuurde goed kunnen voorkomen (zie onder andere de "Huisregels").

8. Aanpassingen

Het is Huurder verboden het gehuurde goed te veranderen, te verbouwen of te gebruiken voor een ander doeleinde dan het maken van foto-/filmopnames, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder. Kleine aanpassingen (zoals het verplaatsen van meubilair) vallen niet onder dit verbod.

9. Onderverhuring

Onderverhuring en overdracht van huur zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verhuurder zijn verboden. In geen geval zal Huurder zich kunnen beroepen op stilzwijgende toestemming van de zijde van Verhuurder.

 

 

Aldus opgemaakt in tweevoud in Nieuwendijk, op …… / …….. / ………

 

Huurder(s)                                                                                  Verhuurder

………………………………..                                                      …………………………

……………………………….. (naam)                                          T. van der Stelt

Zo, je hebt je door de juridische jungle van voorwaarden en contractbepalingen kunnen worstelen? Helaas zijn dat meestal wat lijvige documenten, sorry. Laat deze regeltjes je alsjeblieft niet weerhouden om de fotostudio af te huren voor een eigen project.                     

De regeltjes zeggen namelijk eigenlijk niets meer en niets minder dan hoe jij met de geboden ruimten, apparatuur en props om moet gaan. Niets vreemds aan; met de spullen van een ander ben je zuinig, dat ben ik zelf namelijk ook.

De studio en alles wat zich daarin bevindt, is het visitekaartje van en vormen de randvoorwaarden om als fotograaf te kunnen werken in een studio. Het spreekt dus voor zich dat ik de kwaliteit daarvan graag wil behouden en beschermen.

Om het je eenvoudig te maken om de fotostudio af te huren of om contact met mij op te nemen, heb ik hieronder een tweetal knoppen geplaatst die je direct naar de betreffende pagina zullen leiden.

Direct naar huurprijzen fotostudio

Direct naar contactformulier