user_mobilelogo

Algemene Voorwaarden Fotoshoot

 

1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde foto's door, geplaatste (na)bestellingen en geboekte fotoshoots bij Fotostudio Photography For You.

2. Bij het maken van een afspraak voor een fotoshoot en bij het afnemen van foto's gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de fotoshoot kenbaar maken. Fotoshoots en leveringen van (digitale) foto’s kunnen alleen plaatsvinden als u met deze voorwaarden akkoord bent gegaan.

3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder moment door de fotograaf respectievelijk Fotostudio Photography For You worden aangepast.

2. Fotoshoots

1. De fotograaf is vrij zijn artistieke kennis en inzicht in de fotoshoot toe te passen op basis van uw wensen en ideeën. Indien u voor Fotostudio Photography For You kiest, gaat u akkoord met het gegeven dat de wijze van uitvoering van de fotoshoot en de daaruit voortvloeiende fotografische resultaten artistieke producten zijn en daarmee niet open staan voor discussie. U kiest tenslotte de fotograaf op basis van de stijl die onder andere op zijn website en op forums als Facebook wordt getoond.

2. De foto's moeten technisch gezien in orde zijn. De fotograaf maakt een selectie van de naar zijn inzicht beste foto's waarbij de stijl van de fotograaf duidelijk naar voren komt.

3. De fotograaf is volledig vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto's wel en welke foto's niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto's die niet door de fotograaf zijn geselecteerd. De selectie betreft een variabel aantal foto’s.

4. Indien er afspraken zijn gemaakt zijn waarbij de term "alle foto's" ter sprake is gekomen, dan betreft het hier slechts de foto's waarmee de fotograaf instemt (zijnde de door hem gemaakte selectie).

5. Als u meewerkt aan een fotoshoot waarin uw dier het foto-object is, bent u verplicht uw dier in topvorm (goede conditie, schoon) te tonen en deze optimaal te laten presteren. Indien het dier lichamelijke gebreken of andere bijzonderheden heeft, maakt u dit van te voren kenbaar aan de fotograaf.

6. Binnen 14 kalenderdagen na uw fotoshoot wordt u een link gestuurd, waarmee u de foto's in klein formaat kunt downloaden en bekijken. Uit deze door de fotograaf gemaakte selectie kunt u vervolgens het bij het door u gekozen fotoshootpakket behorende aantal foto’s kiezen. De door u gekozen foto’s zullen (na eindbewerking) digitaal in hoge resolutie (zonder logo van Fotostudio Photography For You) worden geleverd via Wetransfer. Deze klein formaat foto's zijn uitsluitend bestemd om uw selectie te maken respectievelijk uw nabestelling uit te kiezen, en mogen in geen geval voor andere doeleinden worden gebruikt, tenzij anders overeengekomen.

3. Boekingen

1. Een fotoshoot boeken kan via het contactformulier op de site en per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het kan ook telefonisch maar zal altijd per email door u moeten worden bevestigd. Onbevestigde telefonische reserveringen worden niet in de agenda gezet.

2. De prijs van de fotoshoot is exclusief eventuele reiskosten van de fotograaf. Deze dienen apart te worden betaald.

3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De fotograaf heeft het recht tot twee kalenderdagen na de ontvangst van uw aanvaarding van het gedane aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Het verschuldigde bedrag voor de fotoshoot en de eventuele reiskosten dienen voorafgaand aan de fotoshoot contant en liefst gepast te worden voldaan. Betaling vooraf via een overschrijving per bank is ook mogelijk. Heeft de fotograaf geen betaling van u ontvangen, dan zal de fotoshoot geen doorgang vinden.

5. In geval van annulering van een opdracht door de wederpartij, om welke reden dan ook, heeft de fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

6. Uw foto's zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld in geen enkel geval mogelijk, helaas. Mochten de foto's van uw shoot om technische redenen niet naar wens zijn, dan zal er naar een gepaste oplossing worden gezocht. Eventueel komt de fotograaf opnieuw een fotoshoot maken.

4. Betalingen

1. Door een fotoshoot te boeken en/of een nabestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met onderstaande betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en nabestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Nabestellingen van fotoafdrukken en/of digitale fotobestanden worden per bank in rekening gebracht. U ontvangt per email de bevestiging van uw bestelling en een factuur. Na betaling van deze factuur zal tot uitvoering van de opdracht worden overgegaan.

5. Foto nabestellingen

1. Uw nabestelde foto’s worden normaliter binnen 7 werkdagen na ontvangst van uw betaling verzonden. Digitale fotobestanden worden na ontvangst van betaling direct via Wetransfer verstuurd.
2. Uw afgedrukte foto's worden verzonden in een enveloppe met een kartonnen bordrug zodat uw foto's optimaal beschermd worden tijdens het transport via PostNL.

3. Verzonden foto's zijn vanaf het moment van verzending voor uw risico. Alle schade die de bestelling tijdens het transport oploopt, valt buiten de verantwoording van Fotostudio Photography For You respectievelijk de fotograaf. In overleg (en bij bewijs van beschadiging) kan uw bestelling tegen betaling van de kostprijs opnieuw worden verzonden. Indien u het risico van beschadiging of verlies niet wilt lopen, kunt u ook de foto's persoonlijk af komen halen bij Fotostudio Photography For You te Nieuwendijk. Neem hiervoor contact op voor het maken van een afspraak.

6. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien kalenderdagen na levering van de voorbeeldfoto’s schriftelijk aan de fotograaf kenbaar te worden gemaakt. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren. Dit met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 2 leden 1, 2 en 3 van deze voorwaarden.

2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er conform lid 1 een officiële klacht is ingediend.

3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf en/of Fotostudio Photography For You, in welke zin en om welke reden dan ook.

4. U bent tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen/dieren. Schade aan uzelf, uw eigendommen en schade toegebracht aan (eigendommen van) anderen in de breedste zin van het woord is op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf en / of Fotostudio Photography For You. Deelname aan een fotoshoot komt volledig voor uw eigen risico.

5. De fotograaf werkt met een gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. De fotograaf is niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op uw beeldscherm. De kleur en helderheid van een niet-gekalibreerd beeldscherm kan afwijken van een gekalibreerd beeldscherm, waardoor u op uw beeldscherm de kleur en of helderheid van de foto’s anders kan ervaren. U heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terugstorting van (een deel van) de betaling of een andere vergoeding.

7. Auteursrechten & Publicaties

1. Digitale bronbestanden blijven altijd eigendom en in het bezit van fotograaf/Fotostudio Photography For You. Auteursrechten op alle uit fotoshoots voortvloeiend (digitaal) fotomateriaal berusten te allen tijde bij de fotograaf en Fotostudio Photography For You, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt.

2. Alle ter beschikking gestelde foto's (zowel afdrukken als digitale foto’s) zijn enkel voor uw eigen, persoonlijke gebruik en mogen getoond worden aan vrienden en familie. De foto’s mogen in geen enkel geval verveelvoudigd, bewerkt, gemanipuleerd of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.

3. Het is slechts toegestaan foto's te gebruiken en/of te plaatsen in openbare ruimten en/of op het internet (waaronder maar niet beperkt tot forums, portfoliosites, chatboxen, spellen en weblogs) die voorzien zijn van het logo van Fotostudio Photography For You. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotograaf een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag dat voor de betreffende fotoshoot aan fotograaf is verschuldigd voor iedere geplaatste foto afzonderlijk.

4. Indien u graag fotomateriaal in openbare ruimten en/of op het internet wilt plaatsen, dan stelt Fotostudio Photography For You gratis beeldmateriaal beschikbaar waarop het logo van de fotostudio (niet storend in een hoek) is aangebracht.

5. Commercieel gebruik is enkel toegestaan na schriftelijke voorafgaande toestemming (en slechts na het voldoen van het op de publicatie van toepassing zijnde bedrag) van de fotograaf. Onder commercieel gebruik wordt onder andere verstaan: advertenties, publicaties, en plaatsing op websites waarbij de foto/foto’s direct of indirect bijdraagt c.q. bijdragen aan (commerciële) opbrengsten.

6. Alle door fotograaf geselecteerde en bewerkte foto's kunnen in zijn archief worden opgenomen en ter inzage worden gesteld aan potentiële klanten en geïnteresseerden. Privacygevoelige informatie wordt niet verstrekt aan deze potentiële klanten en geïnteresseerden.

7. De fotograaf mag de door hem geselecteerde en bewerkte foto's uit ieder type fotoshoot te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verveelvoudigen en publiceren voor non-commerciële doeleinden en ter bevordering van de naamsbekendheid van zijn naam, zijn werk en van Fotostudio Photography For You op websites en in magazines en kranten. Bezwaren tegen non-commercieel gebruik van het betreffende fotomateriaal zijn niet mogelijk. Fotograaf zal hierbij de wetgeving omtrent privacy in acht nemen.

8. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor de betreffende fotoshoot, met een minimum van € 250,00.

9. Indien door de fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

8. Cadeaubonnen

Fotostudio Photography For You levert uitsluitend gepersonaliseerde cadeaubonnen. Cadeaubonnen kunnen dan ook niet worden geretourneerd met teruggaaf van betaling. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar. De uitgiftedatum is duidelijk op de cadeaubon aangegeven. Cadeaubonnen worden normaliter binnen 24 uur na ontvangst van betaling verstuurd.

Zo, je hebt je door de juridische jungle kunnen worstelen? Dat was vast een hele kluif. Laat deze regeltjes je alsjeblieft niet weerhouden om een fotoshoot te boeken bij Fotostudio Photography For You. De regeltjes zeggen namelijk eigenlijk niets meer en niets minder dan hoe jij als model en ik als fotograaf met elkaar om zullen gaan en waar we de resultaten van onze samenwerking voor kunnen gebruiken. Hoewel voor diensten met een artistiek karakter (zoals fotografie) al erg veel in wetgeving is vastgelegd (zoals het auteursrecht), zijn er altijd zaken die niet geregeld zijn (zoals het waar en hoe de producten, de foto’s, gebruikt mogen worden maar ook wat er niet mee gedaan mag worden). De foto’s zijn het visitekaartje van de fotograaf, het spreekt dus eigenlijk voor zich dat ik de kwaliteit van de geleverde foto’s graag wil behouden en beschermen. Dat gezegd hebbende, mocht je graag een bepaalde uitsnede of speciale bewerking willen voor een foto dan kunnen we daar altijd over praten. Om het je eenvoudig te maken om een fotoshoot te boeken of om contact met mij op te nemen, heb ik hieronder een tweetal knoppen geplaatst die je direct naar de betreffende pagina zullen leiden.

Direct naar prijzen fotoshoot

Direct naar contactformulier